The China+
게시글 수  |  728             관련 강좌 수  |  118
 • 명언으로 배우는 중국어 - 人生如同道路. 最近的捷径通常是最坏的路.
 • hsg | 2016.08.10 11:52
 • 人生如同道路. 最近的捷径通常是最坏的路.

  ( rénshēng rútóng dàolù . zuìjìn de jiéjìng tōngcháng shì zuì huài de lù )  " 인생은 마치 길과 같다 가장 가까운 지름길은 일반적으로 가장 나쁜 길이다. "  生词

  人生    rénshēng   인생

            如同      rútóng  마치 ~과 같다

  道路     dàolù   도로,길

  捷径     jiéjìng   지름길

                通常   tōngcháng   일반적으로

  坏     huài      나쁜
   
   路     lù      길        
 • 추천강좌
 • 최강 新HSK 5급 - 듣기
  최강 新HSK 5급 - 듣기
  강사 : 노연서
  강좌수 : 16강
  최강 新HSK 5급 - 독해
  최강 新HSK 5급 - 독해
  강사 : 노연서
  강좌수 : 15강
  최강 新HSK 5급 - 쓰기
  최강 新HSK 5급 - 쓰기
  강사 : 노연서
  강좌수 : 20강
  최강 新HSK 3급 - 듣기
  최강 新HSK 3급 - 듣기
  강사 : 손슬아
  강좌수 : 15강
  최강 新HSK 3급 - 쓰기
  최강 新HSK 3급 - 쓰기
  강사 : 손슬아
  강좌수 : 15강